Provozní řád MŠ

03.09.2018 14:43

Základní škola a Mateřská škola Holasice,

okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Palackého 24, 664 61 Holasice

Provozní řád mateřské školy na ulici J. Fučíka 149 a Palackého 24, 664 61 Holasice

Č.j.: 243/2018

Účinnost od: 1.9.2018

Spisový znak:

Skartační znak:

Změny:

 

Úvodní ustanovení

(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat provozní řády, v nichž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. Návrhy a změny provozního řádu posuzuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.)

Provozní řád nenahrazuje školní řád zařízení, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná se školním řádem. Předložený návrh provozního řádu vychází z ideálních podmínek zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, jeho naplnění je odvislé na lokálních poměrech a podmínkách, které zhodnotí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

 

1. Údaje o zařízení

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Palackého 24, 664 61 Holasice

Odloučené pracoviště: Julia Fučíka 149, 664 61 Holasice

Zřizovatel: obec Holasice, Václavská 29, 664 61 Holasice

Odpovědná osoba: Mgr. Pavlína Zámečníková, ředitelka školy

Telefon:547 229 262

IČO: 750 226 30

 

2. Popis zařízení

(vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání)

 

2.1 Typ:

Mateřská škola s celodenní provozem.

 

2.2 Kapacita:

- počet zapsaných dětí: 50

- počet tříd: 3

- počet dětí ve třídách: 24, 16, 10

- věkové složení skupin: heterogenní skupina

 

2.3 Provozní doba:

1. třída – Sluníčka – provoz:7.00 – 16.30 hod.

2. třída – Včeličky – provoz: 7.45 – 15.30 hod.

3. třída – Dráčci – provoz: 7.30 – 16.00 hod.

 

2.4 Podmínky pro provoz:

Požadavky na hygienická zařízení (vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení).

 

3. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):

3.1 Nástup dětí:

- 7.00 – 8.00 hod.

 

3.2 Hra:

- volná a řízená

 

3.3 Pohybové aktivity:

- podmínky, vybavení: využívání prostoru školního dvorku a prostor místní sokolovny

-druh pohybových aktivit: lokomoční, nelokomoční pohybové aktivity, napodobování

  pohybových celků, pohybové hry

- frekvence zařazování pohybových aktivit (nejméně 2x denně)

 

3.4 Pobyt venku:

- délka pobytu (zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle doby pobytu dětí v zařízení, lze upravit s ohledem na venkovní teploty – viz § 21 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení).

- využití: volná hra, tělovýchovné aktivity

 

3.5 Odpočinek

-podmínky (využití denní místnosti – manipulace s lehátky), vybavení: lehátka, molitany

- podmínky pro odpočinek nejstarších věkových skupin – klidové aktivity, činnosti u stolečku– kreslení, grafomotorika, předškolní příprava, manipulace s předměty

- zařazení v režimu dne: 12.45 – 14.15 hod.

 

3.6 Stravování

(vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování)

- počet stravovaných dětí v době oběda (pokud je dítě přítomno v době podávání oběda, vždy se stravuje): 50 dětí

- způsob doplňkového stravování je možné po dohodě se zástupci dítěte

- možnost dietního stravování (vlastní jídelna, jiné smluvní stravovací zařízení, zajištění nutričního terapeuta)

- časový odstup jednotlivých jídel nepřesahuje 3 hodiny

 

3.7 Pitný režim:

- způsob dodržování pitného režimu – volný přístup dětí k pití po celý pobyt v MŠ

- druh nápojů- čaj, voda, ovocná šťáva

 

3.8 Otužování:

- způsob - pobyt venku za každého počasí

- frekvence- denně

- teploty– pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, silný déšť), nevycházíme při teplotě pod – 10°C; v letních měsících omezujeme pobyt na přímém slunci

- počty otužovaných dětí -50

 

3.9 Specifika pro děti 2 až 3leté:

- dětem je umožněn individuálně přizpůsobený adaptační režim

- děti mají dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování

 

4. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení

(vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

 

4.1 Hygienické zařízení:

Hygienické zařízení školy je v souladu s přílohou č. 1 bodu 5 vyhlášky č. 410/2005 Sb., a to tak, že:

- pro 5 dětí je zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo,

- maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které se umisťují zpravidla ve výši 40 cm,

- umyvadla jsou umístěna zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou,

- umyvadla jsou napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí,

- každé umyvadlo je opatřeno pouze 1 výtokovým ventilem,

- umývárna je vybavena 1 až 2 sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci,

- hygienické zařízení je vybaveno nočníky, u kterých se provádí pravidelná dezinfekce,

- umyvárna je vybavena přebalovacím stolem, který je umístěn v blízkosti umyvadla pro zaměstnance a zároveň zajišťuje intimitu dětem při přebalování,

- hygienické zařízení je vybaveno krytým nášlapným odpadkovým košem na použité pleny.

 

4.2 Odpad:

- v souvislosti se vzděláváním 2 až 3letých dětí v mateřské škole vzniká odpad - inkontinenční pleny,inkontinenční pomůcky jsou zařazeny pod katalogové číslo 18 01 04 – odpady.

Podmínky pro zařazení pod katalogové číslo 18 01 04 stanoví, že:

Děti používající inkontinenční pomůcky nejsou nositeli infekčního onemocnění.

Daný odpad neobsahuje infekční agens v množství, které by mohlo způsobit onemocnění člověka, a maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je maximálně 3 dny v odpovídajícím shromažďovacím místě (chlazený prostor).

Za činnosti spojené s mytím a dezinfekcí nočníku nebo nakládání s použitými plenami odpovídá chůva.

 

4.3 Způsob a intenzita větrání a vytápění

 

4.3.1 Teplota vzduchu:  

Denní místnosti minimálně 20oC, optimálně 22 ± 2oC, maximálně 28oC.

Zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C, C, ne však méně než 16oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16ºC) musí být provoz zařízení zastaven.

Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30oC nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru, tj.max vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením.

Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v souladu s požadavky upravenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami.

Orientační teplotu vzduchu v prostorách s pobytem lze je zabezpečena pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému slunečnímu záření.

 

4.3.2 Větrání:

- způsob (okna, ventilace)

- režim větrání (frekvence a délka dle podmínek, režim upraven v době nepříznivých meteorologických podmínek)

- používání čističek vzduchu (režim provozu, údržba – frekvence výměny filtrů)

 

4.4 Osvětlení:

 

4.4.1 Denní osvětlení:

Pro většinu zrakových činností v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se vyžaduje směr denního osvětlení zleva a shora. Svítidla u soustav umělého osvětlení jsou umístěna na stropě rovnoběžně s okenní stěnou.

Při zrakově obtížných a náročných činnostech je nejvhodnější orientace osvětlovacích otvorů na neslunečnou stranu.

 

4.4.2 Rovnoměrnost osvětlení:

Denního bočního osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu, musí být v prostorách s trvalým pobytem dětí nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15.

Parametry umělého osvětlení ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání odpovídají normovým požadavkům české technické normy upravující požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory. Barevný tón umělého světla volit pro hodnoty Ém ≤ 200 lx teple bílý; 200 lx<Ém ≤ 1000 lx neutrálně bílý; Ém > 1000 lx chladně bílý podle normových požadavků. Rovnoměrnost umělého osvětlení na chodbách a schodištích je větší než 0,2.

 

4.4.3 Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody

Zařízení pro regulaci denního osvětlení (osvětlovací otvory jsou opatřeny zařízením pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty).

Rozptylné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem.

Barevná úprava místností a ploch.

Použití lesklých povrchů (v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat zrakovou pohodu).

 

4.4.4 Televizní obrazovky:

Umístění: V prostorech s televizní obrazovkou jsou zajištěny podmínky zrakové pohody vhodnou polohou obrazovky k osvětlovacím otvorům i svítidlům a zajištěna optimální vzdálenost dětí od obrazovky při sledování pořadů. Současně je zabezpečena dostatečná úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly.

 

4.4.5 Osvětlení tabule:

Musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující požadavky naosvětlení pro vnitřní pracovní prostory. Osvětlenost bílé tabule má stejnou úroveň jako osvětlenost učebny. Tabule musí mít matný povrch, to se nevztahuje na tabule, na které se nepíše křídou.

 

5. Zásobování pitnou vodou

(vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

 

5.1 Zdroj:

- veřejný vodovod

- zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody)

 

5.2 Kapacitní hlediska:

- nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě v předškolním věku

 (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)

 

6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

(vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

 

6.1 Výměna prádla:

Lůžkovin nejméně jednou za 3 týdny, ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned).

 

6.2 Praní prádla:

Vybavení prádelny (je zabezpečeno praní prádla v řádné kvalitě).

Způsob zacházení s prádlem a praní (zabraňuje přenosu infekčních onemocnění a provoz prádelny neovlivňuje negativně provoz zařízení).

 

6.3 Manipulace s prádlem, skladování prádla:

Použité ložní a osobní prádlo se netřídí v ubytovací části, použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí s nečistotami z prádla. Při veškeré manipulaci s prádlem je čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně odděleně od prádla použitého. Obaly jsou vhodné k praní, nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo v obalech se skladuje ve vyčleněném prostoru.

Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných skladech a v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech. Čisté prádlo při přepravě se chrání před znečištěním druhotnou kontaminací.

 

7. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

(vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

 

7.1 Způsob a četnost úklidu a čištění:

 

7.1.1 Denní úklid:

Setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem.

Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, pisoárových mušlí a záchodů.

 

7.1.2 Týdenní, celkový:

Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, nejméně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel a světelných zdrojů, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy a zařizovacích předmětů, jedenkrát za tři roky malování, v případě potřeby častěji.

Pravidelné provádění údržby nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

 

7.2 Způsob a četnost desinsekce a deratizace:

Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD.

 

7.3 Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

 

8. Věcné (materiální) podmínky

8.1 Hračky a didaktické pomůcky:

Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití (viz informace uvedená na obalu výrobku), zejména pro děti ve věku od 2 do 3 let.

 

8.2 Školní zahrada:

Herní, relaxační a sportovní prvky jsou využívány vždy s ohledem k věku dětí.

 

8.3 Sedací nábytek:

Sedací nábytek pro děti zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní. Ergonomické parametry školního nábytku upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb., v Příloze č. 2, a dále je upraveno ČSN EN 1729-1.

 

8.4 Prostor pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí:

Škola vyčlenila prostor (skříň) pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí (pleny, vlhčené ubrousky apod.).

 

9. Další požadavky

9.1 Výchova ke zdravému životnímu stylu:

- aktivity: vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních

- způsob a forma zařazení do výchovného procesu: v rámci témat a integrovaných bloků obsažených v ŠVP PV v MŠ

 

9.2 Školní řád mateřské školy

(příloha provozního řádu)

 

9.3 Evidence a registrace úrazů

(§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů)

Kniha úrazů (záznamy).

 

9.4 Lékárnička první pomoci:

Nachází se na viditelném místě v MŠ, všichni zaměstnanci k ní mají přístup. Za obsah a doplnění lékárničky odpovídá paní učitelka Markéta Sedláková.

 

9.5 Seznam telefonních čísel:

Ředitelkaškoly: 547 229 262

Školka: 547 229 330

Mobil: 77 27 28 094

 

9.6 Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění

(37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních)

 

 

10. Jiné

10.1 Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

 

V Holasicích dne 28. 8. 2018                                               Mgr. Pavlína Zámečníková

                                                                                              ředitelka ZŠ a MŠ Holasice

 

 

Kontakt

ZŠ Holasice Palackého 24
Holasice
66461
+420 547 229 262 - ředitelna
+420 772 722 505 - sborovna
zsreditelka@zsholasice.cz