Minimální preventivní program

 

MINIMÁLNÍ PRVENTIVNÍ PROGRAM

 

Školní rok 2018/2019

 

ZŠ a MŠ Holasice, Palackého 24, 664 61 Rajhrad

 

 

 

 

Název školy, adresa:            Základní škola a Mteřská škola Holasice, okres Brno – venkov,

                                             příspěvková organizace, Palackého 24, 664 61 Rajhrad

Zřizovatel školy:                   obec Holasice, Václavská 29, 664 61 Rajhrad

Ředitelka školy:                    Mgr. Pavlína Zámečníková

Škola sdružuje:                    mateřská škola

                                             základní škola - 1. stupeň

                                             školní jídelna – výdejna

                                             školní družina

Telefon:                                547 229 262

E-mail:                                  zsreditelka@zsholasice.cz

 

Obsah MPP:

 

 1. Úvod
 2. Charakteristika a specifika školy
 3. Cíle MPP
 4. Zařazení konkrétních témat do výuky
 5. Aktivity MPP

 

 

 

 

 

 

 1. Úvod

 

     Minimální preventivní program (MPP) je součástí pedagogické dokumentace školy.

Je vypracován v souladu s platnými právními předpisy na základě příslušných metodických pokynů a slouží jako základní pomůcka pro preventivní aktivity na škole v průběhu celého školního roku. Za jeho sestavení odpovídá školní metodik prevence. Vedení školy

a pedagogický sbor jsou seznámeni s jeho obsahem. Vlastní náplň programu realizují vyučující, do jejichž předmětů spadají jednotlivá témata.

     Účinnost programu je vyhodnocována vždy na konci školního roku.

     V letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u dětí k odmítání všech druhů sebedestrukčního chování a projevů agresivity.

      Každý další školní rok přináší nové podněty, nápady a zkušenosti, na jejichž základě hledáme pokud možno efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky.

      Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek i boj proti nudě (smysluplné využívání volného času).

 

 

 1. Charakteristika a specifika školy

 

      Mateřskou školu dnes tvoří tři třídy, dvě v budově mateřské školy a třetí v budově základní školy. Třídy jsou prostorné, vybavené hračkami, didaktickými pomůckami. Mateřská škola má zahradu s pískovištěm, prolézačkami a plochou pro sportovní aktivity. Využívá také prostory obecní sokolovny.

     Základní škola je trojtřídní se spojenými ročníky – první s třetím, pátým se čtvrtým  a samostatným druhým. Třídy jsou vybaveny pomůckami k výuce, didaktickou technikou.  K výuce tělesné výchovy využíváme  místní sokolovnu, která je vybavena potřebným tělocvičným nářadím  a náčiním a nové sportovní víceúčelové hřiště. Vedle školy je veřejně přístupné dětské hřiště. U školy se nachází dvorek, který je využíván k pobytu během přestávek, v tělesné výchově         i hrám ve školní družině.

 

 

 

 

      1.oddělení školní družiny je umístěno v přízemí školy, má vybavenou učebnu novým nábytkem,  hračkami, výtvarnými potřebami a kobercem. 2. oddělení je ve třídě v 1.patře a je taktéž dobře vybaveno.

      Školní jídelna  - výdejna je v budově mateřské školy i v základní škole.

 

 1. Cíle MPP

 

Dlouhodobá strategie

 

     Dlouhodobá strategie školy je zaměřena v nespecifické prevenci na rozvoj zdravého životního stylu, vytváření inkluzivního prostředí ve škole a na podporu sociálních dovedností žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny. Ve specifické prevenci na předcházení šikany  a rizikovému chování.

 

Obecné cíle

 

 • Preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování
 • Spolupracovat a zapojovat se do projektů - akcí realizovaných jinými odbornými subjekty
 • Zajistit průběžné vzdělávání ŠMP a ostatních pedagogů
 • Vytvořit a rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit školy
 • Zajistit informovanost rodičů o rizikovém chování a seznámit rodiče s MPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétní cíle

 

 1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření
 • Oddálit první kontakt s návykovými látkami – podporovat žáky v jejich potřebách, nápadech, tvořivosti, ve volnočasových aktivitách a zájmových činnostech

 

 1. Prevence šikany, projevů xenofobie, rasismu a antisemitismu
 • Předcházet šikaně, jejím projevům, stádiím a formám
 • Předcházet projevům rasizmu, xenofobie a antisemitismu
 • Usnadnit adaptaci nově příchozích žáků na prostředí školy, nové kamarády, učitele, formy práce…
 • Vyvracet předsudky, pěstovat úctu k druhým
 • Upevňovat obecně uznávané hodnoty
 • Zajistit bezpečnost žáků o přestávkách a na skrytých místech školy (dohled)
 • Účinně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny MŠMT
 • Posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy

  

 1. Prevence rizikového sexuálního chování a sexuálního zneužívání
 • Předcházet rizikovému chování
 • Předcházet rizikům předčasného pohlavního života
 • Posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty – rodina, mateřství, láska
 • Předcházet rizikům sexuálního zneužívání týrání otevřeným předkládáním témat sexuální výchovy, besedám o nich
 • Podporovat zdravé sebevědomí žáků a citlivě přistupovat k jejich problémům se vztahy, dospíváním apod.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost
 • Předkládat a vysvětlovat modelové situace týkající se kriminality a delikvence
 • Seznamovat žáky se základními projevy kriminality a delikvence
 • Vysvětlovat důležitost řádu a norem
 • Zasadit se o to, aby žáci znali svá práva ve společnosti – dětská práva, ústava

 

 

 • Předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákona a být morální podporou

 

 1. Prevence virtuálních drog a kyberšikany
 • Seznámit žáky se základními pojmy virtuálních drog – TV, video, počítačové hry,

závislost na internetu, patologické hráčství (výherní automaty, sázení), reality show

 • Předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením – v důsledku přílišného užívání virtuálních drog – znecitlivění, ztráta reality, snížení sebekontroly, násilí, závislost, gambling
 • Stanovit a posilovat pravidla při užívání virt. drog
 • Podporovat počítačové hry, filmy s kladnými stránkami obsahu
 • Vést žáky k obezřetnosti při pohybu na internetu, při zadávání údajů o své osobě, při kontaktu s cizími lidmi
 • Besedovat o nebezpečí kyberšikany, posilovat kladné hodnoty ve vztahu mezi lidmi

 

 1. Zdravý životní styl – prevence poruch příjmu potravy, ekologie
 • Podporovat zdravý životní styl žáků – životospráva, duševní i osobní hygiena, pohyb, režim dne, prevence stresu, úrazů
 • Upevňovat kladný vztah ke svému tělu
 • Předcházet negativním vlivům médií a reklamy
 • Předcházet vzniku poruch příjmu potravy – anorexie, bulimie, diety, obezita
 • Upevňovat kladný vztah k životnímu prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zařazení konkrétních témat do výuky

 

 1. ročník
 • Základní zásady mezilidské komunikace, osobní bezpečí – ve všech předmětech a aktivitách
 • Průběžně, zejména při skupinových činnostech – vztahy v dětském kolektivu
 • Ve všech předmětech při kolektivních činnostech – každý člověk je jiný
 • Respektování odlišností, základní hygienické návyky
 • Ve všech předmětech a činnostech – využití volného času
 • Rodina jako bezpečné místo

 

 

 

 1. ročník
 • TV, Prv – lidské tělo, zdraví a jeho ochrana
 • TV, Prv – popis částí těla, zacházení s léky
 • Prv – hygiena, orientace v čase, vztahy mezi lidmi
 • ČJ – divadla, výlety projekty skupinové práce
 • Prv – chování v krizových situacích

 

 

 1. ročník
 • Prv – pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti
 • Prv – člověk, lidské tělo, muž a žena, zdraví a jeho ochrana
 • Prv -  lidé kolem nás, multikulturní výchova
 • Prv – práce a volný čas, využívání volného času
 • Prv – ochrana proti obtěžování cizí osobou

 

 

 

 

 

 1. ročník
 • Prv – lidské tělo, odlišnosti mezi pohlavími
 • ČJ čtení – formou rozhovorů, besed, výukových filmů – životospráva a důsledky nevhodných návyků
 • ČJ, Př – využívání volného času
 • Př, ČJ sloh – pojmy drogová závislost a sexuální výchova
 • ČJ čtení – informace v médiích, výukové programy - vztahy v dětském kolektivu
 • Divadlo, výlety, skupinové práce, práce v komunikativním kruhu

 

 1. ročník

 

 • rozhovory, besedy, články na internetu- životospráva, důležitost každodenního pohybu, důsledky užívání návykových látek 
 • vhodné využití volného času
 •  ochrana proti obtěžování cizími osobami
 • vztahy v kolektivu, vzájemné vztahy mezi chlapci a dívkami
 •  velké nebezpečí kyberšikany

Cíl:

 

Po pěti letech by děti měly umět:

 • definovat rodinu jako zázemí a útočiště
 • zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými
 • mít základní sociální dovednosti
 • umět se chránit před cizími lidmi
 • mít základní zdravotní návyky

 

 • umět si správně zorganizovat svůj volný čas
 • umět rozlišit léky a návykové látky
 • znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách
 • znát následky užívání návykových látek
 • umět odmítat

 

 

 

 1. Aktivity MPP

 

 1. Aktivity pro pedagogické pracovníky

 

 • Seznámit žáky i rodiče se školním řádem.
 • Využívat nástěnky a didaktické materiály.
 • Využívat informací odborných časopisů (Prevence. Učitelské noviny).
 • Zajistit průběžné vzdělávání ŠMP a pedagogických pracovníků.
 • Zajistit konzultace pro rodiče.
 • Zprostředkovat písemná sdělení rodičům, distribuci informačních materiálů.
 • Zapojovat rodiče do aktivit školy.
 • Zapojovat se při realizaci MPP.
 • Uplatňovat jednotná pravidla pochval a postihů.
 • Zorganizovat den otevřených dveří.
 • Uplatňovat individuální přístup k žákům se SPU.

 

 

 1. Aktivity pro žáky
 • Nástěnky
 • Konkrétní téma při výuce
 • Projekty

 

 1. Aktivity pro rodiče
 • Rodičovské schůzky
 • Konzultační hodiny
 • Nástěnky
 • Webové stránky školy
 • Spolupráce s PPP
 • Školská rada

 

 

 1. Aktivity plánované

První školní den prvňáčků – přivítání žáků a rodičů ve škole

Dny otevřených dveří

Projekt „Ovoce do škol“

Projekt „Šablony pro MŠ a ZŠ I.a II.

Třídní schůzky, konzultační hodiny

Webové stránky školy

Hody – taneční vystoupení žáků

Divadelní představení

Dýňování – vyřezávání strašáků s rodiči

Lampionový průvod

Projekt Vánoce

Rozsvěcení vánočního stromku v obci – Zpívání u vánočního stromu

Pečení perníčků

Vánoční dílny

Vánoční jarmark

Projekt Zdraví

Návštěva knihovny v Rajhradě

Testování žáků

Zápis prvňáčků

Škola v přírodě

Plavecká výuka

Recitační soutěž

Masopust

Projekt Den Země

Matematická soutěž KLOKAN 2. – 5. tř.

Setkání se seniory

Dopravní soutěž Bezpečně na silnici

Návštěva ZŠ Rajhrad

Galerie na plotě

Školní výlet

 

 

 

 1. Aktivity zařazované podle aktuální nabídky

 

Divadelní představení a koncerty

Bruslení

Dopravní hřiště

Besedy a exkurze

Hudební programy

 

Tento MPP byl konzultován se všemi pedagogickými pracovníky školy. Probíhající aktivity zahrnuje pouze rámcově, v průběhu školního roku bude aktualizován a doplňován. Budeme nadále reagovat a situaci ve škole a vzniklé problémy. Na konci roku bude vyhodnocena jeho činnost.

 

 

 

 

Martina Duchoňová                                                                          Pavlína Zámečníková                                                          

školní metodik prevence                                                                       ředitelka

 

 

 

 

 

 


 

 

Kontakt

ZŠ Holasice Palackého 24
Holasice
66461
+420 547 229 262 - ředitelna
+420 772 722 505 - sborovna
zsreditelka@zsholasice.cz